Inveni

Analizy Wykonalności

INVENI

Zdobyliśmy znaczące doświadczenie w badaniu wykonalności
inwestycji przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

W ramach analiz wykonalności oferujemy:

Analizy na potrzeby decyzji inwestycyjnych

  Przeprowadzamy analizy wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie niezbędnym
do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia przez zarząd firmy i władze publiczne

  Budujemy założenia projektu w zakresie najlepiej dopasowanym
do potrzeb Klienta oraz wymogów źródła finansowania

  Opracowujemy optymalną strukturę finansowania projektu

Optymalizację projektu

Studium wykonalności

  Przeprowadzamy niezbędne analizy wykonalności w zakresie
wymaganym przez Klienta oraz instytucje finansujące

  Przedstawiamy wnioski z analiz i nasze rekomendacje w formie wymaganej
przez instytucję finansującą, np. modelu finansowego, studium wykonalności, biznesplanu