Inveni

Nasze sukcesy

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie firmy INVENI i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Opracowany przez INVENI projekt modernizacji Panoramy Racławickiej uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to już trzeci etap modernizacji Panoramy Racławickiej – pierwszy został zrealizowany w 2014 roku, a drugi – w 2015 roku. Projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażania (w tym urządzeń interaktywnych) oraz prace budowlane zabezpieczające obiekt i zwiększające komfort zwiedzania. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji wiedzy na temat wydarzeń pod Racławicami, historii Rotundy oraz losów wybitnego dzieła „Bitwa pod Racławicami”.

Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej

INVENI promuje kulturę! Wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po pozytywnych ocenach projekt otrzymał dofinansowanie, które pozwoli na rozbudowę i modernizację budynku muzeum. Powstała w wyniku realizacji projektu oferta kulturalno-edukacyjna będzie odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników kultury, również w zakresie nowoczesnych technologii.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Wspieranie działalności artystycznej instytucji kultury jest dla nas bardzo ważne. We współpracy z Filharmonią Pomorską opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu muzycznego, scenicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego i prezentacyjnego, który umożliwi rozwój działalności kulturalno-edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej.

Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

INVENI od lat wspiera działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspólnie z Gminą Miejską Głogów opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną na odbudowę zabytkowego budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa. W wyniku realizacji projektu udostępniony zostanie najstarszy teatr mieszczański w Polsce, który uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Przewidziane w projekcie prace budowlane oraz zakup wyposażenia pozwolą na przywrócenie obiektowi funkcji historycznych (teatru miejskiego) oraz nadanie nowych funkcji (m.in. wystawienniczych).

Domy

Pomogliśmy uzyskać dofinansowanie na realizację czterech inwestycji w infrastrukturę społeczną. Wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich pozyskaliśmy dla Wrocławia dofinansowanie dla dwóch projektów, których realizacja ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych zwiększających integrację społeczną. Zakres projektów obejmuje utworzenie czterech nowych dziennych domów pomocy, dedykowanych osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym. Dzięki realizacji przedsięwzięć znacząco poprawi się jakość życia i funkcjonowania zarówno osób niesamodzielnych, jak i ich rodzin we Wrocławiu. Dzięki zbudowaniu odpowiedniej strategii, a także dobrze przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej, projekty spełniły kryteria wyboru uzyskując najwyższą liczbę punktów. Oba przedsięwzięcia znalazły się kolejno na pierwszym i drugim miejscu listy rankingowej, zdobywając dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł!

Pierwszy doktor w szeregach INVENI

Zawsze z niezwykłą radością informujemy o sukcesach naszych pracowników. 28 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w Instytucie Filologii Polskiej odbyła się publiczna obrona doktoratu Izabeli Wasztyl o tytule Widowiskowość telewizyjnej transmisji sportowej w ujęciu diachronicznym (analiza środków językowych i wizualnych), którego promotorem była prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj. Cała ekipa INVENI uczestniczyła w tym uroczystym wydarzeniu. Obrona doktoratu rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przed przewodniczącą komisji – prof. dr hab. Alicję Nowakowską. Po wygłoszeniu autoreferatu przez Izabelę Wasztyl prof. dr hab. Jan Miodek oraz prof. dr hab. Ewa Kołodziejek odczytali recenzje rozprawy doktorskiej. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie decyzji komisji, która uznała pracę za wyróżniającą. Uchwałą z 21 września 2017 roku Izabeli Wasztyl nadano stopień doktora nauk humanistycznych, z dyscypliny językoznawstwo. Składamy najserdeczniejsze gratulacje naszej koleżance z pracy i życzymy dalszych sukcesów.

Wspieramy rozwój centrów badawczo-rozwojowych w firmach

W ramach projektu realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z przedsiębiorstwem Wilka Polska Sp. z o.o. opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną, a także będziemy wspierać przedsiębiorstwo w procesie rozliczania. Dzięki realizacji projektu firma będzie mogła rozwijać prace związane z utworzeniem centrum badawczo-rozwojowego oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów w przedsiębiorstwie Wilka Polska Sp. z o.o.

System wystawienniczy dla Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilon Czterech Kopuł – etap II

W INVENI dbamy o dziedzictwo kulturowe oraz dostępność sztuki dla szerokiego grona odbiorców. Pawilon Czterech Kopuł znajduje się na obszarze zespołu zabytkowego Wrocław – Hala Stulecia cieszącego się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia oraz odwiedzających miasto turystów. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną dotyczącą zakupu sprzętu i wyposażenia, które umożliwi poszerzenie i unowocześnienie działań ekspozycyjnych Muzeum Sztuki Współczesnej. Nowoczesne systemy wystawiennicze stanowią uzupełnienie projektu zrealizowanego w ramach etapu I.

Wspieramy rozwój dolnośląskich przedsiębiorców!

Razem z firmą Dangum opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną, a także wspieramy przedsiębiorstwo podczas procesu rozliczania projektu dotyczącego rozbudowy parku maszynowego poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Opera Nova MODERNIZACJA OPERY NOVA W BYDGOSZCZY

Troszczymy się o dziedzictwo kulturowe i związanych z nim instytucji na terenie całej Polski. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury, zakupu nowego sprzętu i wyposażenia i dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji uczyniła Operę Nova miejscem nowoczesnym, dostosowanych do oczekiwań odbiorców kultury wysokiej. Całkowita wartość projektu wyniosła 11 mln zł. Dotacja: 9,4 mln zł.

Park Szczytnicki ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU PARKU SZCZYTNICKIEGO WE WROCŁAWIU – ETAP I

Ochrona zasobów środowiska naturalnego jest dla nas szczególnie ważna. W ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, opracowaliśmy z Zarządem Zielni Miejskiej we Wrocławiu dokumentację aplikacyjną. Dzięki realizacji projektu możliwe było zagospodarowanie Parku Szczytnickiego, poprawiające stan i zasoby środowiska naturalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 mln Dofinansowanie: 2,7 mln

LUPUS2

EKSPANSJA FIRMY LUPUS NA NOWE RYNKI POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW I PROCESÓW PRODUKCJI Wspieramy przedsiębiorców w ich działalności i rozwoju. Wspólnie z firmą LUPUS 73 opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną i uczestniczyliśmy w procesie zarządzania nią oraz rozliczaniu innowacyjnego projektu dotyczącego doposażenia parku maszynowego, zapewniającego zwiększenie potencjału produkcyjnego. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 2,5 mln zł Dotacja: 700 tys

Klimont2

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY KLIMONT POPRZEZ WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI ORAZ INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW Promujemy działania związane z rozwojem innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwach. W ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną, a następnie wsparliśmy przedsiębiorstwo w procesie rozliczania. W wyniku realizacji projektu firma KLIMONT Sp. z o.o. rozbudowała park maszynowy o najnowsze technologicznie, sterowane numerycznie maszyny. Całkowita wartość projektu wyniosła ok. 2 mln zł. Dotacja: 600 tys

INVENI wspiera rozwój edukacji we Wrocławiu!

Wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich pozyskaliśmy dla Wrocławia dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na budowę szkoły podstawowej nr 22 na osiedlu Stabłowice (ul. Karpnicka) we Wrocławiu. Już od września 2017 r. dzieci będą mogły uczyć się w jednej z najnowocześniejszych szkół w mieście! Pozyskane dotacja ponad 6,5 mln złotych umożliwiła realizację przedsięwzięcia mającego kluczowe znaczenie dla zaplecza edukacyjnego Wrocławia.

Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej

INVENI wspiera kulturę wysoką. Wspólnie z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu przygotowaliśmy projekt modernizacji obiektów Filharmonii Sudeckiej obejmujący zarówno prace budowlane, jak i zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki pozyskanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Filharmonia Sudecka będzie mogła poprawić jakość oferty muzycznej oraz wprowadzić nową ofertę kulturalno-edukacyjną nie tylko dla mieszkańców miasta i regionu, ale również turystów.

1.5

Wspieramy lokalną gospodarkę poprzez rozwój dolnośląskich przedsiębiorców! W ramach pierwszego zorganizowanego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 konkursu 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, dla swoich klientów – RF MAH Andrzej Międzyrzecki oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Martex, INVENI pozyskało łącznie blisko 1,6 mln dofinansowania. Sukces jest tym większy, że konkurencja podmiotów biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą była ogromna. W konkursie złożono aż 414 wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 2,5-krotnie wielkość dostępnych w ramach konkursu środków finansowych. Gratulujemy naszym klientom i życzymy dalszych sukcesów!!!

RF MAH

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców! Dzięki naszej pomocy firma RF MAH otrzymała dotację na rozbudowę parku maszynowego w ramach ogłoszonego w perspektywie finansowej 2014-2020 konkursu 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Dzięki dotacji wprowadzi na rynek nowe maszyny dla przemysłu spożywczego wytwarzane z blachy obustronnie foliowanej. Usprawni także procesy produkcyjne poprzez wprowadzenie najnowocześniejszej technologii cięcia materiałów strumieniem wodnym.

Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie

Nasza firma doradzała w procesie pozyskania finansowania dla projektu utworzenia nowoczesnej przestrzenni wystawienniczej w zabytku wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach projektu przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym studium wykonalności. Uczestniczyliśmy także w rozliczaniu projektu.

Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie', 'Troszczymy się o najważniejsze atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. W ramach projektu przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną oraz studium wykonalności do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uczestniczyliśmy także w rozliczaniu projektu.INVENI wspiera naukę i kulturę we Wrocławiu m.in. poprzez pozyskanie finansowania z PO IG 2007-2013 na utworzenie Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie w obiekcie Hali Stulecia.

Miło nam poinformować, iż przyczyniliśmy się do uatrakcyjnienia sposobu interaktywnej prezentacji zbiorów Muzeum Miejskiemu Wrocławia poprzez pozyskanie finansowania na zakup stołów multimedialnych wraz z dedykowaną aplikacją.

Dotacja z MKiDN dla zabytkowego Pałacu w Pożarowie

Przyczyniliśmy się do likwidacji zagrożeń dla zabytkowej substancji Pałacu w Pożarowie, poprzez uzyskanie dofinansowania na najpilniejsze prace remontowe. Dzięki naszej pomocy możliwa będzie ochrona, zachowanie i docelowo efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa kulturowego

Firma INVENI w Nowy Rok wkroczyła  z kolejnymi sukcesami na koncie! 
Przyczyniliśmy się do promocji kultury muzycznej poprzez pozyskanie finansowania w wysokości 1 mln PLN na zakup instrumentów muzycznych dla Narodowego Forum Muzyki.

Pozyskaliśmy również dofinansowanie dla Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego w związku z projektem zakupu instrumentów dętych na potrzeby tworzenia szkolnych orkiestr dętych

Narodowe forum muzyki

Prezydent Wrocławia złożył podziękowania dla INVENI za zaangażowanie w realizację projektu „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” podczas ceremonii otwarcia, która odbyła się w dniu 10 września 2015 r. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nasza firma pozyskała i z sukcesem rozliczyła dofinansowanie w wysokości ok. 144 mln PLN na realizację projektu, którego całkowity koszt wyniósł ok. 295 mln PLN. Położony w sercu Wrocławia, wyjątkowy budynek Narodowego Forum Muzyki wyposażony został w kompleks nowoczesnych technologicznie sal koncertowych zapewniających najwyższe standardy akustyczne, a także studio nagrań, przestrzeń wystawienniczą, pomieszczenia konferencyjno-biurowe oraz zaplecze gastronomiczne. Narodowe Forum Muzyki jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów koncertowych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jesteśmy dumni, że mieliśmy okazję aktywnie uczestniczyć w projekcie o tak istotnym znaczeniu kulturalnym, służącym zarówno artystom jak i słuchaczom, pragnącym obcować z muzyką w najlepszym wydaniu.