Inveni

Pozyskiwanie Funduszy

INVENI

Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu funduszy
z programów na poziomie Komisji Europejskiej, z programów krajowych
i regionalnych, jak również z fundacji i stowarzyszeń dla projektów
inwestycyjnych oraz z programów badawczych, doradczych,
artystycznych i szkoleniowych.

W ramach pozyskiwania dotacji oferujemy:

Identyfikowanie projektów
do dofinansowania

  Weryfikujemy istniejące strategie i plany pod kątem szans na pozyskanie funduszy
na ich realizację. Dobieramy optymalne projekty z punktu widzenia rozwoju Klientów

  Budujemy strategie lub plany działań i identyfikujemy źródła dofinansowania

  Optymalizujemy projekty w zakresie możliwości otrzymania wsparcia z funduszy,
tak by zwiększyć ich szanse na uzyskanie dotacji

  Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie
przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny

  Prowadzimy stałe konsultacje z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie
finansowania do momentu uzyskania dotacji

Opracowanie pełnej
dokumentacji aplikacyjnej

Wsparcie na etapie zawierania
umowy o dofinansowanie projektu

  Przygotowujemy dokumenty wymagane do zawierania umów
o dofinansowanie z instytucjami finansującymi

  Doradzamy w trakcie negocjacji zapisów umów o dofinansowanie